اعضاء گروه

ليست اعضاي گروه شبكه ‏هاي كامپيوتري

1


دكتر يوسف درماني

استاديار

https://wp.kntu.ac.ir/darmani

2

دكتر عبدالرسول قاسمي

دانشيار

http://wp.kntu.ac.ir/arghasemi

3

دكتر حامد خانميرزا

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/h.khanmirza

4


دكتر سعدان زكايي

استاد

https://wp.kntu.ac.ir/zokaei

5

دكتر سعيد صديقيان كاشي

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/sedighian

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/29
تعداد بازدید:
2398
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.