ليست دروس

درس‏هاي گروه 1

رديف

نام درس (فارسي)

نام درس (انگليسي)

تعداد واحد

نيمسال ارائه

مدرس

لينك درس

1

شبكه‌هاي كامپيوتري پيشرفته

Advanced Computer Networks

3

اول

دكتر قاسمي

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=8

2

ارزيابي كارآيي سيستم‌هاي كامپيوتري

Performance Evaluation of Computer Systems

3

دوم

دكتر قاسمي

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=32

3

سيستم‌هاي توزيع‌شده

Distributed Systems

3

اول

دكتر خانميرزا

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=340

4

شبكه‌هاي بي‌سيم و سيار

Mobile and Wireless Network

3

اول

دكتر درماني

---

 

درس‏هاي گروه 2

رديف

نام درس (فارسي)

نام درس (انگليسي)

تعداد واحد

نيمسال ارائه

مدرس

لينك درس

1

شبكه‌هاي چندرسانه‌اي

Multimedia Networks

3

دوم

دكتر درماني

---

2

رايانش ابري

Cloud Computing

3

اول

دكتر صديقيان

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=137

3

امنيت شبكه پيشرفته

Advanced Network Security

3

دوم

دكتر تدين

---

4

فرآيندهاي تصادفي

Random Processes

3

اول

دكتر سبط

---

 

درس‏هاي گروه 3

رديف

نام درس (فارسي)

نام درس (انگليسي)

تعداد واحد

نيمسال ارائه

مدرس

لينك درس

1

نظريه بازي‌ها

Game Theory

3

دوم

دكتر نيكوفرد

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=305

2

نظريه اطلاعات و كدينگ

Information Theory and Coding

3

اول

دكتر اخباري

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=329

3

نظريه بهينه‌سازي

Optimization Theory

3

دوم

دكتر اخباري

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=293

4

معماري كامپيوتر پيشرفته

Advanced Computer Architecture

3

اول

دكتر ده ‏يادگاري

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=68

5

شبكه‌هاي مخابرات نوري

Optic Networks

3

اول

دكتر بيگي

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=130

6

يك درس از ساير گرايش‌ها يا دانشكده‌ها با تاييد دانشكده

-

-

-

-

-

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/01
تعداد بازدید:
1347
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.