اعضاء گروه

ليست اعضاي گروه شبكه ‏هاي كامپيوتري

1


دكتر يوسف درماني

استاديار

https://wp.kntu.ac.ir/darmani

2


دكتر عبدالرسول قاسمي

دانشيار

http://wp.kntu.ac.ir/arghasemi

3


دكتر حامد خانميرزا

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/h.khanmirza

4


دكتر سعدان زكايي

استاد

https://wp.kntu.ac.ir/zokaei

5


دكتر سعيد صديقيان كاشي

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/sedighian

 6 
دكتر فاطمه رضائي
 استاديار 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/07
تعداد بازدید:
3281
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.